Hướng dẫn thiết kế online

Bạn sẽ trở nên thành thạo chỉ sau 10 phút xem hướng dẫn thiết kế bên dưới

Thêm ảnh từ thiết bị của bạn vào thiết kế

Thêm chữ vào thiết kế

Thêm clipart (ảnh vẽ) vào thiết kế

Sắp xếp các đối tượng