• Design
Mẫu

{{temp.name}} Pro
{{stages[$index].config.name}}
Click bên dưới để thêm chữ
Thêm tiêu đề Thêm phụ đề Thêm nội dung cỡ nhỏ Add curved text

 • Typography
{{resource.clipart.filter.currentCat.name}}
 • {{cat.name}}{{cat.amount}}
Ảnh từ thiết bị
Ảnh từ url
Từ Facebook
Từ Webcam

You need to be logged in to upload images!

{{resource.upload.progressBar}}
Click hoặc thả ảnh vào đây
Chấp nhận file: png, jpg, svg Dung lượng tối đa: {{settings['nbdesigner_maxsize_upload']}} MB Dung lượng tối thiểu: {{settings['nbdesigner_minsize_upload']}} MB Số lượng tối đa: {{settings['nbdesigner_max_upload_files_at_once']}}
I accept the terms
{{img.des}}
Xóa hết ảnh đã tải lên
{{img.des}}
webcam
Facebook
Vẽ
Hình học
Emoji
Bar/QR-Code
Free Drawing

Choose

 • {{resource.drawMode.brushWidth}}

Brush color

Default palette

{{art.name}}
{{art.name}} Pro
{{art.name}}
Facebook
infomation

Document colors

Default palette

Color palette

{{settings.product_data.product[$index].product_width + ' ' + settings.nbdesigner_dimensions_unit}}
{{settings.product_data.product[$index].product_height + ' ' + settings.nbdesigner_dimensions_unit}}
{{stages[currentStage].states.boundingRealSize.size}}
Drop to replace
{{stages[currentStage].states.coordinates.top}} {{stages[currentStage].states.coordinates.left}}
{{stages[currentStage].states.rotate.angle}}
 • {{$index + 1}}/{{stages.length}}
Bleed line
Safe zone
{{stages[currentStage].config.name}}
Nằm ngoài vùng thiết kế
Ảnh Chất Lượng Thấp, in sẽ không đẹp!
 • Exclude from export
 • Lật dọc
 • Lật ngang
 • Fit to width
 • Fit to height
 • Stretch
 • Đưa lên trên cùng
 • Đưa lên 1 lớp
 • Đưa xuống 1 lớp
 • Đưa xuống dưới cùng
 • Giữa chiều dọc
 • Giữa chiều ngang
 • Align Vertical Center
 • Align Horizontal Center
 • Align Left
 • Align Right
 • Align Top
 • Align Bottom
 • Distribute Horizontal
 • Distribute Vertical
 • Replace Image
 • Lock all adjustment
 • Lock edit
 • Lock horizontal movement
 • Lock vertical movement
 • x Lock horizontal scaling
 • y Lock vertical scaling
 • Lock rotation
 • Nhân bản
 • Rã nhóm
 • Xóa
Đã lưu tự động thiết kế của bạn

- Nhấp đúp để sửa chữ

- Nhấp phải vào đối tượng để chọn các công cụ

Document colors

Default palette

Color palette